AVG Privacy verklaring LTC de KEI

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van L.T.C. de Kei, gevestigd te Lichtenvoorde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101064, hierna te noemen: "de Vereniging".

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@ltcdekei.nl

In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Groepen van personen    Persoonsgegevens    Grondslag verwerking Verwerking    Bewaartermijn
Verenigingsleden en/of ouders/ verzorgers Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Overlijdensdatum, Lidmaatschapsnummer, Bankgegevens. Lidmaatschapsovereenkomst Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Maximaal twee jaar na einde lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Wel kunnen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief worden opgenomen.
Medewerkers Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Bankgegevens, kopie ID, BSN-nummer, Salarisgegevens. Arbeidsovereenkomst Salariëring, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid Maximaal twee jaar na einde dienstverband en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Vrijwilligers Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Overlijdensdatum, Opleiding/beroep, Sportspecifieke diploma's. Vrijwilligersovereenkomst Informatieverstrekking en uitnodigingen voor werkzaamheden en/of bijeenkomsten. Maximaal twee jaar na einde vrijwilligersovereenkomst. Wel kunnen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens in het oud-ledenarchief worden opgenomen.

 

Groepen van personen    Persoonsgegevens    Grondslag verwerking Verwerking    Bewaartermijn
Sponsoren Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankgegevens. Sponsorovereenkomst Administratie. Maximaal twee jaar na einde sponsorcontract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Leveranciers Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankgegevens. Opdracht of contract Administratie, bevestiging, uitlevering. Maximaal twee jaar na einde opdracht of contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Samenwerkings verbanden (tennis en andere sportverenigingen, scholen, gemeente) Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres. Samenwerkingsovereenkomst Administratie. Maximaal twee jaar na einde samenwerkings- overeenkomst.
Externe deelnemers toernooien Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Land, Lidmaatschapsnummer. Deelname toernooi Administratie, informatieverstrekking en uitnodiging voor toernooien. Maximaal twee jaar nadat de relatie tussen L.T.C. de Kei en deelnemer is verbroken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met je heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raad je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Michel Otten
E-mail: privacy@ltcdekei.nl

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beleid Overzicht