Reglementen en Statuten

Een vereniging kan niet zonder regels. Van ieder lid van onze vereniging wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de reglementen.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het bestuur: bestuur@ltcdekei.nl

Voor de competitieregels, kijk op de website van de KNLTB.

Lees meer

AVG Privacy verklaring LTC de KEI

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van L.T.C. de Kei, gevestigd te Lichtenvoorde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101064, hierna te noemen: "de Vereniging".

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@ltcdekei.nl

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Steeds vaker is te lezen over grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen. Het gaat hierbij van onsportief gedrag tijdens het sporten tot seksuele intimidatie en fysiek geweld.

Binnen LTC de Kei zijn normen en waarden vanzelfsprekend. Iedereen moet met plezier kunnen tennissen en ons park moet een veilige ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Dit betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat zaken als onsportief gedrag, pesten, discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen niet geaccepteerd en voorkomen moeten worden.

Lees meer

Gedragsregels

Van alle leden en vrijwilligers wordt verwacht dat je je houdt aan een aantal gedragsregels. Deze gedragsregels (gedragscode) zijn hieronder opgenomen:

Trots op je sport

1. Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en de KNLTB kan schaden.

2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.

Eerlijk en professioneel

3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd.

4. Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.

Lees meer

Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers

Inleiding

Integriteit in de tennissport begint bij de KNLTB. Als bond hebben wij een voorbeeldfunctie voor onze leden. Het is dan ook daarom dat, naast de werknemers en de vrijwilligers van de KNLTB, de vrijwilligers van verenigingen (in welke vorm dan ook) (hierna: de vrijwilliger) geacht worden hun functie binnen de tennissport integer te verrichten. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode toegespitst op de onderhavige doelgroep. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor de tennisvereniging. 

 

Lees meer